Drobečková navigace

Úvod > O společnosti > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I.

1. Předmětem kupní smlouvy je hutní materiál a jiné produkty prodávajícího, specifikované v jeho katalogu, dostupném na webových stránkách (http://www.foiniasteel.cz/).

II.

2. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky kupujícího. Nebude-li podepsána firemně, ani se osoba, která ji podepsala, nevykáže plnou mocí, prodávající je oprávněn objednávku odmítnout.

III.

3. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním kupujícímu. Osoba, oprávněná za kupujícího zboží převzít, se musí vykázat plnou mocí, jinak je prodávající oprávněn jí zboží nepředat.

4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před termínem splatnosti nebo po částech; není-li termín stanoven, tak je oprávněn dodat jej kdykoli.

IV.

5. Prodávající je povinen dodat zboží dle specifikace v objednávce. Kupující je povinen zboží přesně specifikovat dle katalogu prodávajícího a uvést jeho množství nebo váhu. Přípustná množstevní odchylka činí u dodání zboží max. 10%. Dodá-li prodávající větší množství zboží a kupující jeho přijetí neodmítne, je povinen za ně zaplatit kupní cenu.

V.

6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

7. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání; neuplatní-li jeho vady u prodávajícího nejpozději do 30 dnů od dodání, toto právo ztrácí, což se týká i skrytých vad a vad, jež se projeví teprve později.

8. Z důvodu vad zboží nemůže kupující odstoupit od smlouvy. Volbu mezi nároky vyplývajícími z vad zboží má prodávající.

VI.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile mu bylo předáno a v případě jeho přepravy jej nabývá jeho předáním prvnímu přepravci.

VII.

10. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu, jež se řídí katalogem prodávajícího, dostupným na jeho webových stránkách v den podání objednávky.

11. Kupní cena je splatná při dodání zboží v hotovosti, nebo předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího; pozdější termín splatnosti může vyplývat z faktury prodávajícího.

12. Prodlení s úhradou kupní ceny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající má právo v tomto případě od smlouvy odstoupit.

VIII.

13. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost s plněním jeho smluvních povinností.

IX.

14. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem nabytím vlastnického práva a je-li v prodlení s převzetím zboží, tak okamžikem, kdy tak měl učinit.

X.

15. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit.

16. Změna všeobecných obchodních podmínek je účinná zveřejněním jejího úplného znění ne webu prodávajícího.

17. Prodávající je povinen archivovat veškeré předchozí verze všeobecných obchodních podmínek a umožnit do nich kupujícímu nahlédnout v sídle prodávajícího, případně mu je na žádost zaslat emailem.